SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

 Geri dönüştürülebilir atık kağıtlardan kuşeli karton üretimi yapan şirketimizde, aşağıdaki maddeleri kapsayan bir “Sosyal Uygunluk Politikası” yürütülmektedir.

 

Muratlı Karton özetle bu politika ile; kanun ve mevzuatlara uygun olarak davranmayı, çalışanlarına emekleri karşılığında tüm haklarını vermeyi ve haklarına saygı göstermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir çalışma ortamı yaratmayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık bir iletişim, saygı ve değer gördüğü bir işyeri ortamı oluşturmayı taahhüt eder. Nihai hedef, tüm bu maddelerin içselleştirilmesi ve bunların şirket kültürünün bir parçası haline getirilmesidir.

 

 

Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi

Şirketimizde ve iş ortaklarımızın şirketlerinde, sebebi ne olursa olsun her türlü zorla (sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık) çalışmayı reddetmektedir. Çalışma şekli, sadece gönüllülük esasına bağlıdır.

 

 

Sürdürülebilir Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin Sağlanması

Her zaman daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, bunu sürekli gözden geçirmek ve geliştirmek öncelikli hedefimizdir. Ancak bu sayede, oluşabilecek kayıplar minimize edilebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda şirketimiz, bünyesinde bulunan tüm kişilerin (çalışan, taşeron, ziyaretçi vb.) sağlıklarını ön planda tutmaktadır.

 

 

Çevrenin Korunması

 Şirketimiz, yürürlükteki Çevre Mevzuatları ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Her türlü faaliyetimizden kaynaklanabilecek emisyonların, su kirliliğinin, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevresel etkilerinin kaynağında azaltılması hedeflemektedir. Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlamak, olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek hammadde ve malzemeleri seçmek, proseslerle uyumlu olacak çevre dostu teknolojileri fabrikaya entegre etmek, enerji kayıplarının en aza indirilmesi için çözümler üretmek sürdürülebilirlik stratejisinin en etkin uygulama alanlarıdır.

 

 

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi

Çocuk işçi çalıştırılması ile ilgili yasal ve ILO tarafındaki mevzuatlara ve düzenlemelere uygun olarak davranan şirketimizde, 18 yaşından küçük çalışanların (stajyerler hariç) çalıştırılması konusundaki tüm usul ve esaslar uygulanmaktadır. Şirketimizdeki tüm çalışanlarımızın asgari yasal çalışma yaşına sahip olduklarını gösterir belgeler özlük dosyalarında muhafaza edilmektedir.

 

 

Örgütlenme ve Temsil Edilme Haklarının Tesisi

 Şirketimiz, tüm çalışanlarımızın özgür iradeleri ile sivil toplum örgütlerine ve sendikalara üye olma, toplu sözleşme imzalama, çalışan temsilcisi seçme/seçilme haklarına demokratik bir şekilde saygı göstermektedir.

 

 

Ayrımcılığın Önlenmesi

Şirketimiz, çalışanlarımız veya çalışan adaylarımız arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, soy, etnik ve milli köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, ailevi sorumluluklar, hastalık, hamilelik gibi konularda ayrımcılığa tabi tutmamakta ve ayrımcılığı engelleyebilecek tüm mekanizmaları süreçlerine entegre etmektedir.

 

İşe Alım ve Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi

Çalışan adaylarının işe alım süreçlerindeki aday seçimlerinde, yetenek ve yetkinliklerin gerekliliği kadar adayın, şirket kuralları ve sosyal uygunluk şartlarına da uyum kabiliyeti seçim için gerekli ve önemli bir kriterdir. Adaya, iş başı verilmesinden itibaren ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde ayrımcılık, her türlü taciz, baskı, tehdit, kötü muamele, mobbing vb. çalışma barışını ve huzurunu bozucu muamelelerin yapılmaması için gerekli tüm önlemler alınır.

 

Her çalışan, dilek ve şikayetlerini özgürce belirlenen metotlar üzerinden yapabilir. Çalışanın dilek ve şikâyet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılamaz.

 

Çalışanların çalışma saatleri, yasada belirlenen süreler ve şekil şartlarına tabidir. Çalışanların emekleri karşılığı hak edişleri olan her türlü ücret ve ödemeler, belirlenmiş olan asgari ücretin üzerinde ve yasanın öngördüğü şekilde hesaplanarak banka vasıtasıyla ödenir.

 

 

Rüşvet ve Yolsuzluğun/Dolandırıcılığın Önlenmesi

Herhangi bir çalışanımız tarafından, rüşvet verilmesi/alınması veya önerilmesi, herhangi bir şekilde yolsuzluk/dolandırıcılık yapılması/yaptırılması/izin verilmesine, hiçbir koşul altında müsamaha gösterilmemektedir.